Train to Care - iniciatíva ďalšieho vzdelávania pre opatrovateľky/ov v domovskej krajine

Train to Care Seminar

Train to Care ponúka ďalšie vzdelávanie pre samostatné opatrovateľky/opatrovateľov, ktorí sa venujú 24-hodinovému opatrovaniu v Rakúsku.  Vzdelávanie realizujeme v domovskej krajine a v materinskom jazyku, vo voľnom čase opatrovateliek/ov. 

Lektormi kurzov sú skúsení a vysoko kvalifikovaní experti.

Projekt ďalšieho vzdelávania neustále rozvíjame a každý rok dopĺňame o nové témy.

Úspešný začiatok v roku 2014

Iniciatívu ďalšieho vzdelávania Train to Care začala v roku 2014 Katolícka charita a s veľkým úspechom sa rozbehol najprv na Slovensku a v Rumunsku. Ukázalo sa, že veľa opatrovateliek a opatrovateľov má záujem o ďalšie vzdelávanie. Nadšené odozvy od účastníkov potvrdzujú, že  táto iniciatíva je dôležitá.

Spätná väzba od účastníkov:

„Obzvlášť sa mi páčilo, že som mal možnosť vyskúšať si aj inú formu kurzu, keďže technika neustále napreduje a môžem porovnať oba tieto spôsoby vzdelávania. Ďakujem, že nám to je Vašej strany umožňované.“

Účastník kurzu “Vysporiadanie sa so záťažou v 24hodinovej opatrovateľskej službe“, Slovensko 2020

„Plynulá prezentácia a spolupráca medzi trénerom a účastníkmi kurzu, príjemná atmosféra a dobré skĺbenie teórie a praxe.“  

Účastník kurzu  Tvorivé prístupy pri aktivizácii ľudí s demenciou“, Slovensko 2020

Témy kurzov 2021

Train to Care ponúka v roku 2021 kurzy s nasledovnými zameraniami:  

  • NOVÉ 2021! Ako nevyhorieť v opatrovateľskej službe, webinár, 15., 17. a 19.03.2021
  • NOVÉ 2021! Rešpektujúca komunikácia, 7.10.2021
  • Validácia podľa Naomi feil, 12.-13.5.2021
  • Kinestetika v opatrovateľstvo, 17. – 18.6. 2021 (1. časť), 9. – 10.9.2021 (2. časť)

Vďaka veľkému výberu tém, miest konania i termínov sú kurzy dostupné pre všetky opatrovateľky a opatrovateľov v rôznych regiónoch v domovských krajinách. Kurzy rozširujú odbornú kvalifikáciu a aktívne prispievajú k podpore zdravia a rozvoju psychologických, sociálnych i zdravotníckych kompetencií opatrovateľov a opatrovateliek. Pozitívne to vplýva na kvalitu opatrovania a spokojnosť klientov.