Caritas Rundum Zuhause betreut

Caritas 24-Stunden-Betreuung kompetent.sicher.fair
Keď má človek istotu, tak sa pracuje lepšie.

Caritas Rundum Zuhause betreut  je nezisková organizácia s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti 24-hodinovej starostlivosti.

Ponúkame 24-hodinovú opateru (informácie, poradenstvo, podporu rodinám a ich rodinným príslušníkom) v nasledujúcich spolkových krajinách v Rakúsku (centrálne prihlasovacie a koordinačné miesto je Viedeň):

 • Viedeň
 • Dolné Rakúsko
 • Horné Rakúsko
 • Salzburg
 • Štajersko
 • Burgenland

Naším cieľom je blaho starostlivosti o osoby a ich príbuzných, ako aj bezpečné pracovné podmienky pre opatrovateľov. V tomto zmysle sa spolok Caritas zaviazal dodržiavať vysoké štandardy kvality.

Ponúkame vám ako opatrovateľke: 

 • spravodlivé a transparentné zmluvné podmienky 
 • Pravidelné návštevy certifikovaných zdravotných sestier 
 • Informácie a rady v materinskom jazyku
 • Pomoc pri registrácii alebo oznámení živnostii 
 • Podpora otázok alebo problémov v rodine 
 • Ďalšie vzdelávanie v krajine pôvodu

Informačné videá - opatrovanie osôb v Rakúsku

Chcete pracovať ako opatrovateľka osôb? Hospodárska komora, odborná skupina pre poradenstvo v oblasti opatrovanie vás informuje v krátkých videách o najdôležitejších informáciach pri začatí opatrovania.

Informačné videá

Podpora & zabezpečenie kvality:

Úlohou združenia Caritas Rundum Zuhause betreut je profesionálna a kvalitna podpora opatrovatel'ov a opatrovateliek, aby bola zabezpečená najlepšia možná úroveň opatrovania zákazníka. Základom pre dobrú spoluprácu sú pre nás  zodpovednost' a profesionalita.

Počas prvej  návštevy u zákazníka zistíme jeho ošetrovatel'ské potreby, aby sme zabezpečili  čo možno najlepšie sprostredkovanie. Opatrovanie sprevádzame pravidelnými vizitami kvality, ktoré vykonávajú diplomovaní zdravotnícki pracovníci mobilných služieb príslušných sociálnych staníc, príp. regionálnych pobočiek.

Podporíme vás, tak isto ako aj rodiny, pri vybavovaní nevyhnutných úradných záležitostí týkajúcich sa legalizácie vašej činnosti ako opatrovatel'ov/opatrovateliek v Rakúsku.

Na začiatku spolupráce s nami obdržíte štartovací balíček, ktorý obsahuje online uvedenie/zaškolenie do 24-hodinového opatrovania v slovenskom jazyku a zakladač s potrebnými formulármi na začiatok turnusu v papierovej forme. Tak isto dostanete prístupove heslo k nášmu File Sharing Tool „Wolke für 24-Stunden Betreuerinnen“ a tým získate prístup k všetkým relevantným informačným podkladom ako aj k formulárom v nemeckom a slovenskom jazyku. Pracovníkmi združenia a členmi diecéz budete zaškolení do opatrovatel'skej činnosti.  Naši spolupracovníci s českým/slovenským, madarským, rumunským a bulharským materinským jazykom vám pomôžu pri administratívnych otázkach alebo pri eventuálnych problémoch v rodine.

Ponúkame nasledujúcu podporu:

 • Bezplatná registrácia a poradenstvo
 • informácie a pomoc pri príprave potrebných dokumentov v materinskom jazyku
 • online zaškolenie v materinskom jazyku vrátane zakladača so všetkými dôležitými dokumentmi/formulármi v papierovej forme
 • Prihlásenie alebo obnovenie živnosti na legalizáciu vašej činnosti v Rakúsku
 • Transparentné a spravodlivé zmluvné podmienky - formulár zmluvy je k dispozícii vo vašom materinskom jazyku a dostanete kópie všetkých dokumentov
 • Podpora v konfliktných situáciách s osobou, ktorú opatrujete alebo ich príbuznými
 • naše zdravotné sestry vykonávajú pravidelné návštevy za účelom zabespečenia kvality opatrovania pre vás a zákazníka 
 • profesionálne informácie vo vašom materinskom jazyku (napr. brožúra o demencii)
 • Ďalšie vzdelávanie v krajine pôvodu v oblastiach demencie, paliatívnej starostlivosti, kinestetiky atď. (Train to Care)

Pracovné podmienky a odmeňovanie

 • Výška dennej sadzby závisí od náročnosti opatrovania (najnižšia sadzba je 79 € - brutto). Poplatok dostanete na základe podpísanej zmluvy na konci každého cyklu.
 • Cestovné náklady platia zákazníci alebo príbuzní v plnej výške. Máte možnosť organizovať svoje dopravné prostriedky sami (autobus, vlak atď.)
 • Turnusy trvajú 14, 21 alebo 28 dní
 • Krátke čakacie časy pri zmene zákazníkov
 • Všetky vaše dokumenty a faktúry (napríklad od SVS alebo WKO) budú odoslané na vašu poštovú adresu
 • ste povinný platiť: sociálne poistenie (SVS), daň z príjmov (ak váš ročný príjem presahuje určitú hranicu príjmu), príspevok WKO

Predpoklady:

Sprostredkúvavame výlučne opatrovateľky a opatrovateľov s platným živnostenským listom. Dobré znalosti nemčiny, primeraná kvalifikácia ako aj praktické skúsenosti sú predpokladom spolupráce s nami.

Potrebujete mať kvalifikáciu aspoň na úrovni vzdelania z oblasti domácej starostlivosti (Heimhilfeähnliche Ausbildung 200 hodín).

Praktické skúsenosti z oblasti opatrovania osôb v nemecky hovoriacich krajinách sú potrebné (min. 1-2 roky). Musíte sa ďalej vzdelávať, napríklad v oblasti demencie a pod.

Chceme Vás tiež upozorniť, že požadujeme od opatrovateľov/opatrovateliek nasledujúce poplatky:

 • Jednorázovo: Štartovný poplatok za uvítací balíček po podpísaní zmluvy EUR 290,- (vrátane DPH)

 • ročný príspevok 432 €, za prvý rok alikvotnú čiastku.

Všetky sumy sú uvedené vrátane dane.

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

Spolok Caritas Rundum Zuhause betreut Vám v spolupráci s naším poisťovacím poradcom ponúka za osobitne priaznivých podmienok poistenie zodpovednosti pri výkone povolania vo Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group na základe skupinovej zmluvy, ktorá Vás chráni pred nárokmi na náhradu škody vyplývajúcimi z Vašej činnosti.

Poistné krytie zahŕňa pri ročnom poistnom vo výške 33,60 € plus administratívny poplatok vo výške 2,40 € , teda celkom 36,00 .

Opatrovatelia/opatrovateľky smú vykonávať pre opatrované osoby nasledujúce činnosti:

1.Služby v domácnosti: 

Príprava jedla

Nakupovanie

Upratovanie

Práca v domácnosti a vybavovanie rôznych záležitostí

Pravidelné vetranie

Starostlivosť o domáce zvieratá a rastliny

Pranie, žehlenie, zašívanie, ....

2.Podpora v každodennom živote: 

Organizácia každodennej činnosti

Pomoc pri každodenných aktivitách

Plnenie funkcie spoločníka (robiť spoločnosť, viesť konverzáciu, sprevádzanie pri všetkých aktivitách)

Pomoc pri zmene miesta pobytu - cestovaní alebo pri organizácii opatrovania (napr. dohodnutie termínov).

3.Ošetrovanie a delegácia činností 

Podľa zákona  "Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG § 3b (1)" môžu opatrovatelia/opatrovateľky v jednotlivých prípadoch vykonávať ošetrovateľské výkony, ak nič z medicínskeho/ošetrovateľského pohľadu proti tomu nie je(napr. ak nie je ohrozené zdravie opatrovanej osoby realizáciou ošetrovateľského zásahu).

Ak existujú skutočnosti, ktoré si vyžadujú z medicínskeho/ošetrovateľského pohľadu delegáciu/subdelegáciu, smú byť tieto vykonané po delegovaní lekárom alebo diplomovanou sestrou.

Predpoklady:

Sprostredkúvavame výlučne opatrovateľky a opatrovateľov s platným živnostenským listom. Dobré znalosti nemčiny, primeraná kvalifikácia ako aj praktické skúsenosti sú predpokladom spolupráce s nami.

Potrebujete mať kvalifikáciu aspoň na úrovni vzdelania z oblasti domácej starostlivosti (Heimhilfeähnliche Ausbildung 200 hodín).

Praktické skúsenosti z oblasti opatrovania osôb v nemecky hovoriacich krajinách sú potrebné (min. 1-2 roky). Musíte sa ďalej vzdelávať, napríklad v oblasti demencie a pod.

Chceme Vás tiež upozorniť, že požadujeme od opatrovateľov/opatrovateliek nasledujúce poplatky:

 • Jednorázovo: Štartovný poplatok za uvítací balíček po podpísaní zmluvy EUR 290,- (vrátane DPH).

 • ročný príspevok 432 €, za prvý rok alikvotnú čiastku.

Všetky sumy sú uvedené vrátane dane.

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

Spolok Caritas Rundum Zuhause betreut Vám v spolupráci s naším poisťovacím poradcom ponúka za osobitne priaznivých podmienok poistenie zodpovednosti pri výkone povolania vo Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group na základe skupinovej zmluvy, ktorá Vás chráni pred nárokmi na náhradu škody vyplývajúcimi z Vašej činnosti.

Poistné krytie zahŕňa pri ročnom poistnom vo výške 33,60 € plus administratívny poplatok vo výške 2,40 € , teda celkom 36,00 .

Ktoré podklady budeme od vás vyžadovat'?

 • Životopis v nemeckom jazyku, inkl. kontaktné údaje, aby sme Vás mohli informovať
 • Potvrdenie potrebnej kvalifikácie v materinskom jazyku a preklad do nemeckého jazyka (kurz z oblasti domácej starostlivosti 200 hodín alebo zdravotníctva)
 • Fotku
 • Referencie
 • Živnosť a potvrdenie o poistení v Rakúsku, ak máte

Vaše podklady preštudujeme a ak sú v poriadku, pozveme vás na osobný pohovor, počas ktorého prejednáme možnú spoluprácu s vami. 

Vaše dokumenty radi preveríme. Ak máte záujem, radi Vás pozývame na prvé osobné stretnutie s cieľom prebrať možnú spoluprácu.
 

Ohlásenie živnosti

Aké sú predpoklady ohlásenia živnosti v Rakúsku (živnosti pre opatrovateľov)?

 1.  Min. vek 18 rokov
 2. Štátna príslušnosť ku krajine EÚ/EWR
 3. Nie sú  dôvody k vášmu vylúčeniu z krajiny (napr. súdne rozhodnutie)

Ktoré podklady potrebujete k ohláseniu živnosti?

 1. Doklad totožnosti (platný občiansky preukaz alebo cestovný pas)
 2. Výpis z registra trestov z vašej krajiny (originál a nemecký preklad, nie starší ako 3 mesiace), ak ste neboli posledných 5 rokov prihlásení k pobytu v Rakúsku
 3. Potvrdenie o pobyte v Rakúsku

Caritas Rundum Zuhause betreut
Mommsengasse 35, 1040 Wien
Österreich

Pracovná doba
Pondelok – Piatok: 09:00 – 15:00

Kontaktné osoby:  

česky / slovensky
Miroslava Poláčková
Michaela Ilavská

madarsky

BEmese Gettinger 

rumunsky
Adriana Freyborn
Emese Gettinger

bulharsky
Margarita Kehayova 

Tel: +43 / (0)1/3760215

Fax: +43 / (0)1/503 307 728 50

office(at)caritas-rundumbetreut.at 

Die Caritas 24-Stunden-Betreuung wurde mit dem Österreichischen Qualitätszertifikat ÖQZ-24 ausgezeichnet

Das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung setzt einheitliche Standards fest. Caritas Rundum Zuhause betreut ist unter den ersten Organisationen, die dieses Zertifikat vom BMASGK erhielten. Alle Informationen zum ÖQZ-24: oeqz.at