Train to Care – Program a informácie o kurze

Train to Care Seminar

Caritas Rundum Zuhause betreut v spolupráci so svojimi partnermi ponúka kvalitné vzdelávacie kurzy pre opatrovateľky a opatrovateľov, ktorí majú záujem sa ďalej rozvíjať a zlepšovať svoje zručnosti v prospech seba i svojich klientov. Kurzy sa uskutočňujú od roku 2014 na Slovensku, Rumunsku a Maďarsku a od roku 2019 aj v Bulharsku. 

Týmto jedinečným prístupom k vzdelávaniu, ktoré sa uskutočňuje priamo v krajine pôvodu opatrovateľov/opatrovateliek  je Caritas priekopníkom v zlepšovaní kvality opatrovateľských síl, ktoré pracujú v 24-hodinovom opatrovaní v Rakúsku.

Za posledných sedem rokov sme v rámci vzdelávacieho program Train to Care ponúkli  približne 132 kurzov pre viac ako 1 650 účastníkov zo Slovenska, Rumunska, Maďarska a Bulharska. Spätná väzba účastníkov je veľmi pozitívna.

Train to Care – Online kurz 

Od roku 2019 ponúka Caritas Rundum Zuhause vzdelávací projekt: online kurzy cez internet (webináre) pre opatrovateľky/ov. Na jeho začiatku sme vyškolili našich lektorov, ktorí následne zrealizovali kurzy, ktorých sa mohli zúčastniť opatrovatelia z pohodlia svojho domova. Pilotná fáza sa uskutočnila na Slovensku a v Rumunsku a opatrovateľky ju prijali s nadšením. Webináre ponúkajú možnosť ďalšieho vzdelávania a podpory pre tých opatrovateľov, pre ktorých je z rozličných dôvodov náročné cestovať na miesta konania kurzov.

V roku 2020 boli kvôli kríze COVID-19 kurzy Train to Care ponúkané v online forme v Rumunsku, Maďarsku, na Slovensku a v Bulharsku. S približne 5až 9 účastníkmi sa v roku 2020 uskutočnilo celkovo 10 online kurzov a spätná väzba bola veľmi pozitívna.  

Pred každým online kurzom bol s účastníkmi zorganizovaný skúšobný termín.

Spätná väzba od účastníkov: 

 „Webinár je špecifický tým, že človek nie je v osobnom kontakte s ostatnými účastníkmi kurzu. A keďže šlo o moju prvú skúsenosť s takouto formou seminára, chvíľu mi trvalo sa zosúladiť..., a potom si človek uvedomí aj benefity tejto formy komunikácie a prezentácie – flexibilita, pohodlie a uvoľnená atmosféra. Do budúcna sa ešte pokúsim zúčastniť ďalších webinárov. Ďakujem za príjemné vedenie našej koučky a dúfam, že sme si boli všetci účastníci webináru vzájomným obohatením. Ďakujem a môžem len odporúčať. S pozdravom.“ 

Účastníčka kurzu “Vysporiadanie sa so záťažou v 24hodinovej opatrovateľskej službe“, Slovensko 2020

„Obzvlášť sa mi páčilo, že som mal možnosť vyskúšať si aj inú formu kurzu, keďže technika neustále napreduje a môžem porovnať oba tieto spôsoby vzdelávania. Ďakujem, že nám to je Vašej strany umožňované.“

Účastník kurzu “Vysporiadanie sa so záťažou v 24hodinovej opatrovateľskej službe“, Slovensko 2020

„Plynulá prezentácia a spolupráca medzi trénerom a účastníkmi kurzu, príjemná atmosféra a dobré skĺbenie teórie a praxe.“  

Účastník kurzu Tvorivé prístupy pri aktivizácii ľudí s demenciou“, Slovensko 2020 

V roku 2022 ponúkame nasledujúce témy: 

  • Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní - len pre Caritas-opatrovateľky
  • NOVÉ! Najčastejšie ochorenia seniorov
  • Kinestetika v opatrovateľskej službe
  • Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou
  • Zdravá medziľudská komunikácia ako prevencia pred vyhorením

Poznámka! Upozorňujeme, že počas TTC kurzov sa musia dodržiavať ochranné opatrenia proti nákaze koronavírusom (COVID19). Ak by ďalší vývoj situácie s COVID19 ovplyvnil organizáciu kurzov, budeme Vás včas informovať.


 

Program a informácie o kurze

Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní
Len pre Caritas-opatrovateľky

14.03.2022 + 25.04.2022
13.00 – 14.30 h, online
alebo
12.09.2022 + 17.10.2022
13.00 – 14.30 h, online

NOVÉ! Najčastejšie ochorenia seniorov
10.05.2022
09.00 – 17.00 h, online

Kinestetika v opatrovateľskej službe
07.03.2022 + 08.03.2022
(1. časť) 09.00 – 17.00 h, Budín
26.05.2022 + 27.05.2022
(2. časť) 09.00 – 17.00 h, Budín

Miesto konania: Badín: Dom Xaver, Banská 529, Badín

Tipy na aktivizáciu ľudí s demenciou
27.04.2022
09.00 – 17.00 h, online

Zdravá medziľudská komunikácia ako prevencia pred vyhorením (3 termíny)
22.09.2022 +
09.00 – 17.00 h, online
20.10.2022 +
09.00 – 12.00 h, online
24.11.2022 
09.00 – 12.00, online

Slovenko 

Všetky kurzy okrem Kinestetiky v opatrovateľskej službe sú ponúkané online formou. Online kurzy ponúkame pomocou aplikácie ZOOM. Ak by ste potrebovali pomoc pri inštalovaní, radi si s Vami dohodneme skúšobný termín pred začiatkom kurzu. V prípade zmeny termínu Vás budeme včas informovať. 

Miesto konania kurzu Kinestetika v opatrovateľskej službe:
Badín, Dom Xaver, Banská 529, Badín, Slovensko
 

Prihláška

Prosíme Vás o záväznú online prihlášku najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu.  (zum online Anmeldeformular)

Kontaktné osoby
Slovenská katolícka charita - pani Veronika Sadovská, Tel. +421 901 720 063 alebo ttc(at)charita.sk  resp. 
Spolok Caritas Rundum Zuhause betreut - pani Slavomira Mergell, Tel. +43/664 848 2564 alebo office(at)caritas-rundumbetreut.at.

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných  dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.

Kurzy sú ponúkané v slovenskom jazyku. Kurz Kinestetiky je vedený v českom jazyku. Kurz Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní, ktorý je určený pre Caritas-opatrovateľky, je vedení v nemeckom jazyku.

Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní
Podľa rakúskych zákonov sú opatrovatelia povinní viesť pravidelnú dokumentáciu počas opatrovania. Kurz „Správne vedenie dokumentácie a komunikácie v opatrovaní “, ktorý realizuje Caritas Rundum Zuhause betreut, pomôže lepšie a profesionálnejšie spravovať vašu dokumentáciu pre vašu vlastnú ochranu. Kurz dopĺňajú dôležité informácie a cvičenia pre odbornú komunikáciu s lekármi či inými službami v nemčine.

NOVÉ! Najčastejšie ochorenia seniorov
Osviežte si svoje vedomosti o najčastejších chorobách v pokročilom veku. Témou budú ochorenia srdcovo – cievneho systému, ochorenia dýchacích ciest a tráviacej sústavy, ako aj Parkinsonova choroba a infekty močových ciest. Praktické rady a skúsenosti vám pútavou formou sprostredkuje odborníčka na paliatívne a geriatrické ošetrovateľstvo.

Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (základný 4-dňový kurz)
Vedeli ste o tom, že okrem klasických piatich zmyslov má každý z nás aj zmysel pre pohyb, tzv. kinestetický zmysel? A že tento zmysel môžeme využiť aj pri práci s ľuďmi, ktorých pohybové schopnosti sú obmedzené? Na kurze sa budeme venovať rozličným zákonom pohybu a naučíme sa ich využívať aj pri práci s našimi klientmi. Keď sa naučíte lepšie zohľadniť pohybové možnosti a zdroje klientov v každodenných aktivitách, získate väčšiu istotu pri presune klientov s obmedzenou pohyblivosťou. Tieto vedomosti vám zároveň umožnia zachovať si vlastné zdravie a znížiť bolesti alebo napätie v chrbtici.
Po kurze získate osvedčenie o absolvovaní základného kurzu Kinestetika od Rakúskej Kinestetickej spoločnosti. Vďaka tomu budete môcť v budúcnosti absolvovať ďalšie nadstavbové kurzy v oblasti kinestetiky.

Ďalšie informácie nájdete na: www.kinaesthetics.at 

Zdravá medziľudská komunikácia ako prevencia pred vyhorením
Rešpektujúca alebo nenásilná komunikácia  a zdravá medziľudská komunikácia umožňujú každému, kto chce, prežívať život v jeho plnosti. Pomáha účinne predchádzať konfliktom a nedorozumeniam. Je dôležitá pri vzťahoch v partnerstve, v škole, v práci voči kolegovi alebo klientovi ale hlavný dôraz kladie na pochopenie seba. Je potrebné najskôr pochopiť prečo konáme v konflikte spôsobom, ktorý zraňuje nás a potom aj iných. Pochopenie svojich potrieb vám otvorí cestu k druhým, naučíte sa ako vypočuť a prijať kritiku. Dozviete sa, že hnev nie je zlý a pochopíte prečo sa hneváte. Porozumiete rozdielu medzi dávaním rád a empatickým rozhovorom. Životné zručnosti, ktoré si osvojíte Vám môžu byť užitočné pri vytváraní sebaúcty a pochopení druhých. 

 

Lektorky kurzov:

Mária Wirth, Mgr., PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku

Alena Kubeš – pedagóg v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva, dlhoročná trénerka Kinestetiky

Eva Račková, Mgr., PhD. – koučka, mediátorka, dlhoročná trénerka rešpektujúcej komunikácie, efektívnej komunikácie, trénerka emocionálnej inteligencie, lektorské skúsenosti z prostredia sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Sabine Wecko, DGKP – koordinátorka 24-hodinovej starostlivosti, má bohaté skúsenosti s diagnostikou, organizáciou,
kontrolou a vyhodnocovaním opatrovateľských opatrení

Anna Michňová, PhDr. – odborníčka na paliatívne ošetrovateľstvo a geriatrické ošetrovateľstvo, námestnička pre ošetrovateľstvo v Nemocnici Zelený sen, Banská Bystrica;

Ďalšie vzdelávanie je spoluprácou Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity.