Train to Care – Program a informácie o kurze

Train to Care Seminar

Caritas Rundum Zuhause betreut v spolupráci so svojimi partnermi ponúka kvalitné vzdelávacie kurzy pre opatrovateľky a opatrovateľov, ktorí majú záujem sa ďalej rozvíjať a zlepšovať svoje zručnosti v prospech seba i svojich klientov. Kurzy sa uskutočňujú od roku 2014 na Slovensku, Rumunsku a Maďarsku a od roku 2019 aj v Bulharsku. 

Týmto jedinečným prístupom k vzdelávaniu, ktoré sa uskutočňuje priamo v krajine pôvodu opatrovateľov/opatrovateliek  je Caritas priekopníkom v zlepšovaní kvality opatrovateľských síl, ktoré pracujú v 24-hodinovom opatrovaní v Rakúsku.

Za posledných sedem rokov sme v rámci vzdelávacieho program Train to Care ponúkli  približne 132 kurzov pre viac ako 1 650 účastníkov zo Slovenska, Rumunska, Maďarska a Bulharska. Spätná väzba účastníkov je veľmi pozitívna.

Train to Care – Online kurz 

Od roku 2019 ponúka Caritas Rundum Zuhause vzdelávací projekt: online kurzy cez internet (webináre) pre opatrovateľky/ov. Na jeho začiatku sme vyškolili našich lektorov, ktorí následne zrealizovali kurzy, ktorých sa mohli zúčastniť opatrovatelia z pohodlia svojho domova. Pilotná fáza sa uskutočnila na Slovensku a v Rumunsku a opatrovateľky ju prijali s nadšením. Webináre ponúkajú možnosť ďalšieho vzdelávania a podpory pre tých opatrovateľov, pre ktorých je z rozličných dôvodov náročné cestovať na miesta konania kurzov.

V roku 2020 boli kvôli kríze COVID-19 kurzy Train to Care ponúkané v online forme v Rumunsku, Maďarsku, na Slovensku a v Bulharsku. S približne 5až 9 účastníkmi sa v roku 2020 uskutočnilo celkovo 10 online kurzov a spätná väzba bola veľmi pozitívna.  

Pred každým online kurzom bol s účastníkmi zorganizovaný skúšobný termín.

Spätná väzba od účastníkov: 

 „Webinár je špecifický tým, že človek nie je v osobnom kontakte s ostatnými účastníkmi kurzu. A keďže šlo o moju prvú skúsenosť s takouto formou seminára, chvíľu mi trvalo sa zosúladiť..., a potom si človek uvedomí aj benefity tejto formy komunikácie a prezentácie – flexibilita, pohodlie a uvoľnená atmosféra. Do budúcna sa ešte pokúsim zúčastniť ďalších webinárov. Ďakujem za príjemné vedenie našej koučky a dúfam, že sme si boli všetci účastníci webináru vzájomným obohatením. Ďakujem a môžem len odporúčať. S pozdravom.“ 

Účastníčka kurzu “Vysporiadanie sa so záťažou v 24hodinovej opatrovateľskej službe“, Slovensko 2020

„Obzvlášť sa mi páčilo, že som mal možnosť vyskúšať si aj inú formu kurzu, keďže technika neustále napreduje a môžem porovnať oba tieto spôsoby vzdelávania. Ďakujem, že nám to je Vašej strany umožňované.“

Účastník kurzu “Vysporiadanie sa so záťažou v 24hodinovej opatrovateľskej službe“, Slovensko 2020

„Plynulá prezentácia a spolupráca medzi trénerom a účastníkmi kurzu, príjemná atmosféra a dobré skĺbenie teórie a praxe.“  

Účastník kurzu Tvorivé prístupy pri aktivizácii ľudí s demenciou“, Slovensko 2020 

V roku 2021 ponúkame nasledujúce témy: 

  • NOVÉ! Ako nevyhorieť v opatrovateľskej službe  (webinár)
  • Validácia podľa Naomi feil  
  • Kinestetika v opatrovateľstve
  • NOVÉ! Rešpektujúca komunikácia

Poznámka! Upozorňujeme, že počas TTC kurzov sa musia dodržiavať ochranné opatrenia proti nákaze koronavírusom (COVID19). Ak by ďalší vývoj situácie s COVID19 ovplyvnil organizáciu kurzov, budeme Vás včas informovať.


 

Program a informácie o kurze

NOVÉ 2021! Ako nevyhorieť v opatrovateľskej službe,
webinár
15., 17. a 19.03.2021

NOVÉ 2021! Rešpektujúca komunikácia
7.10.2021

Validácia podľa Naomi feil
12.-13.5.2021

Kinestetika v opatrovateľstvo
17. – 18.6. 2021 (1. časť), 9. – 10.9.2021 (2. časť)

 

V  prípade, že bude kurz v Banskej Bystrici alebo v Ružomberku zrušený kvôli opatreniam v súvislosti s Covid -19, kurz bude prebiehať v uvedených termínoch formou online. 

Všetky informácie ohľadom termínov 2021 a prihlášku nájdete v časti „Na stiahnutie“.

Slovenko 

 

Banská Bystrica: Duchovné Centrum Jána Pavla II, Kapitulská 318, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Ružomberok: Univerzitné pastoračné centrum, Žilinská cesta 1644/21, 034 01 Ružomberok
Spišská Kapitula: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 669, 053 04 Spišské Podhradie, Slovensko

Kurzy sa konajú v čase od 9–17 hodiny.
Webináre sa konajú v čase od 13–16 hod, respektíve od 13–15 hod s prestávkou.
Online verzie kurzov budú prebiehať  v čase od 9-17h s dostatočnými prestávkami a prispôsobenou formou výučby.

V prípade zmeny miesta konania alebo termínu kurzov Vás budeme včas informovať.
Všetky kurzy ponúkame v slovenskom jazyku okrem kurzu Kinestetiky, ktorý vedie lektorka v českom jazyku

Online kurzy otvárame aj pre externých záujemcov 

Ponúkame kurzy pre opatrovateľky a opatrovateľov spolupracujúcich so spolkom Caritas-Rundum Zuhause betreut ako aj pre všetky opatrovateľky a opatrovateľov pracujích v oblasti 24-hodinovej starostlivosti v Rakúsku a pre zamestnancov Slovenskej katolíckej charity.

Ceny kurzov
Pre pracovníkov Charity:

18 €/za každý deň kurzu na občerstvenie, učebné materiály a organizačné zabezpečenie V prípade webinárov je výška poplatku 25€ za 3 online sedenia.

 

Pre ostatné opatrovateľky a opatrovateľov , ktorí nie sú pracovníkmi Charity:
35€ namiesto 45€ za každý deň kurzu
V prípade webinárov je výška poplatku 35€ za 3 online sedenia.

Pri kurze „Kinestetika v opatrovateľskej činnosti“ na Slovensku je potrebné tiež uhradiť dodatočný poplatok 30€ pre Rakúsku kinestetickú spoločnosť.

Náklady na dopravu, ubytovanie a stravu si hradí každý účastník sám.

Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr 15 dní pred začiatkom kurzu.

Prihláška

Záväznú písomnú prihlášku (nájdete v časti „Na stiahnutie“) je potrebné zaslať poštou, e-mailom prípadne faxom na kontakty uvedené nižšie. V prípade ďalších otázok sme Vám k dispozícii na uvedených číslach.

Je tiež možnosť sa zaregistrovať online.

Kontakty

Slovenská katolícka charita

Viera Prokopcová

Kapitulská 18

814 15  Bratislava

ttc(at)charita.sk

Tel: +421 / (0) / 2 5443 1506, mobil: (+421) 0910-842-600

 

Caritas Rundum Zuhause betreut

Slavomira Mergell

office(at)caritas-rundumbetreut.at

Fax: +43/ (0)1 / 503 30 77 2850

Tel: +43 / (0)1 / 376 0214

Bankové údaje

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných  dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221                                                    

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: 210

Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.

Všetky kurzy ponúkame v slovenskom jazyku okrem kurzu Kinestetiky, ktorý je vedený v českom jazyku

NOVÉ! Ako nevyhorieť v opatrovateľskej službe
Práca s ľuďmi patrí medzi najrizikovejšie z hľadiska možnosti vzniku syndrómu vyhorenia, ktorí mnohí podceňujú, pričom si ale neuvedomujú jeho ďalekosiahly devastujúci dopad nielen na psychické, ale aj na telesné zdravie a sociálne vzťahy. Cieľom kurzu bude naučiť účastníkov, ako rozpoznať blížiace sa vyhorenie a najmä ako mu predchádzať. Naučia sa, ktoré faktory udržujúce duševné zdravie môžu využívať, aby nevyhoreli, prípadne ako sa z vyhorenia vyliečiť, ak ho už náhodou u nich badať niektoré symptómy. Taktiež sa zameriame na jednotlivé konkrétne situácie, ktoré sa v ich pracovnom procese môžu vyskytnúť a načrtneme si  možnosti (či už komunikačné alebo iné), ako ich úspešne zvládnuť bez poškodenia svojho duševného zdravia.

Trénerka: Patricia Dobriková, Phd.et. Phd., Doc. Phdr. Mgr. – VŠ pedagógička na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavs¬kej Univerzity, psychologička, odborníčka na paliatívnu starostlivosť

 

Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej činnosti
Keď ľudia kvôli starobe či chorobe strácajú schopnosť racionálne myslieť a pamätať si veci, komunikácia s nimi sa stáva náročnou. Naomi Feil na základe svojich mnohoročných skúseností navrhla iný spôsob komunikácie, založený na potvrdení ich pocitov a vnútorného prežívania. Po validačných stretnutiach sa ľudia cítia prijatí a rešpektovaní, čím opätovne nadobúdajú ľudskú dôstojnosť a ich napätie a stres sa zmierňujú. Kto sa tejto metóde naučí, bude schopný vnímať svet očami svojich klientov a lepšie porozumie ich navonok čudnému správaniu.

Trénerka: Maria Wirth, Mgr., PhD. – špeciálna pedagogička, certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Noami Feil na Slovensku

 

Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (základný 4-dňový kurz)
Vedeli ste o tom, že okrem klasických piatich zmyslov má každý z nás aj zmysel pre pohyb, tzv. kinestetický zmysel? A že tento zmysel môžeme využiť aj pri práci s ľuďmi, ktorých pohybové schopnosti sú obmedzené? Na kurze sa budeme venovať rozličným zákonom pohybu a naučíme sa ich využívať aj pri práci s našimi klientmi. Keď sa naučíte lepšie zohľadniť pohybové možnosti a zdroje klientov v každodenných aktivitách, získate väčšiu istotu pri presune klientov s obmedzenou pohyblivosťou. Tieto vedomosti vám zároveň umožnia zachovať si vlastné zdravie a znížiť bolesti alebo napätie v chrbtici.

Po kurze získate osvedčenie o absolvovaní základného kurzu Kinestetika od Rakúskej Kinestetickej spoločnosti. Vďaka tomu budete môcť v budúcnosti absolvovať ďalšie nadstavbové kurzy v oblasti kinestetiky.

Ďalšie informácie nájdete na: www.kinaesthetics.at 

Trénerka: Alena Kubeš – lektorka pre zdravotnú starostlivosť, dlhoročná trénerka kinestetiky

 

NOVÉ! Rešpektujúca komunikácia
Rešpektujúca alebo nenásilná komunikácia umožňuje každému, kto chce, prežívať život v jeho plnosti. Pomáha účinne predchádzať konfliktom a nedorozumeniam. Je dôležitá pri vzťahoch v partnerstve, v škole, v práci voči kolegovi alebo klientovi ale hlavný dôraz kladie na pochopenie seba. Je potrebné najskôr pochopiť prečo konáme v konflikte spôsobom, ktorý zraňuje nás a potom aj iných. Pochopenie svojich potrieb vám otvorí cestu k druhým, naučíte sa ako vypočuť a prijať kritiku. Dozviete sa, že hnev nie je zlý a pochopíte prečo sa hneváte. Porozumiete rozdielu medzi dávaním rád a empatickým rozhovorom. Životné zručnosti, ktoré si osvojíte Vám môžu byť užitočné pri vytváraní sebaúcty a pochopení druhých. 

Trénerka: Eva Račková, Mgr., PhD. – koučka, mediátorka, dlhoročná trénerka rešpektujúcej komunikácie, efektívnej komunikácie, trénerka emocionálnej inteligencie, lektorské skúsenosti z prostredia sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Lektorky kurzov:

Mária Wirth, Mgr., PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku

Alena Kubeš – pedagóg v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva, dlhoročná trénerka Kinestetiky

Patricia Dobríková, Doc. PhDr. Mgr., PhD. et. PhD. – VŠ pedagóg na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity, psychológ, zameranie na prácu v hospici

Eva Račková, Mgr., PhD. – koučka, mediátorka, dlhoročná trénerka rešpektujúcej komunikácie, efektívnej komunikácie, trénerka emocionálnej inteligencie, lektorské skúsenosti z prostredia sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Ďalšie vzdelávanie je spoluprácou Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity.