Train to Care Seminar

Train to care – Program a informácie o kurze

Caritas Rundum Zuhause betreut  v spolupráci so svojimi partnermi  ponúka  kvalitné vzdelávacie kurzy pre opatrovateľky a opatrovateľov, ktorí majú záujem sa ďalej rozvíjať a zlepšovať svoje zručnosti v prospech seba i svojich klientov.  Kurzy sa uskutočňujú od roku 2014 na Slovensku a v Rumunsku a od roku 2015 aj v Maďarsku. 

Týmto jedinečným prístupom k vzdelávaniu, ktoré sa uskutočňuje priamo v krajine pôvodu opatrovateľov/opatrovateliek  je Caritas priekopníkom v zlepšovaní kvality opatrovateľských síl, ktoré pracujú v 24-hodinovom opatrovaní v Rakúsku.

 

Za posledných šesť rokov sme v rámci vzdelávacieho program Train to Care ponúkli  približne 121 kurzov pre viac ako 1 580 účastníkov zo Slovenska, Rumunska a Maďarska. Spätná väzba účastníkov je veľmi pozitívna.

V roku 2019 ponúkol Caritas Rundum Zuhause nový pilotný vzdelávací projekt: online kurzy cez internet (webináre) pre opatrovateľky/ov. Na jeho začiatku sme vyškolili našich lektorov, ktorí následne zrealizovali kurzy, ktorých sa mohli zúčastniť opatrovatelia z pohodlia svojho domova. Pilotná fáza sa uskutočnila na Slovensku a v Rumunsku a opatrovateľky ju prijali s nadšením.

Webináre ponúkajú možnosť ďalšieho vzdelávania a podpory pre tých opatrovateľov, pre ktorých je z rozličných dôvodov náročné cestovať na miesta konania kurzov. Tento spôsob vzdelávania šetrí čas aj náklady spojené s klasickými kurzami (ubytovanie, doprava a podobne).

Webináre budú pokračovať aj v roku 2020 a ponúkneme ich na Slovensku, v Rumunsku a v Maďarsku.

 

Jedna z účastníčok webinára z Rumunska na tému Prevencia konfliktov a vysporiadanie sa so záťažou v opatrovaní nám napísala:

„S webinárom som bola veľmi spokojná. Informácie, ktoré sme dostali pred webinárom a počas neho, sú skutočne nápomocné pri našom odbornom vzdelávaní aj pri sebapoznávaní. Celý kurz bol veľmi dobre zorganizovaný, prezentácie dopĺňali cvičenia a diskusie, zamerané na prax. Taktiež sa mi páčil prístup lektora aj komunikácia s ním i medzi účastníkmi navzájom. Teoretická časť bola doplnená mnohými praktickými príkladmi z našej každodennej práce, mohli sme si vyskúšať riešenia rôznych typov konfliktov. Ďakujem organizátorom webinára i trénerovi za jeho profesionalitu. Dúfam, že  v budúcnosti bude viac takýchto seminárov. Ďakujem tiež mojim kolegom, z ktorých skúseností som sa mohla poučiť!“

 

V roku 2020 ponúkame nasledujúce témy: 

Poznámka! Upozorňujeme, že počas TTC kurzov sa musia dodržiavať ochranné opatrenia proti nákaze koronavírusom (COVID19). Ak by ďalší vývoj situácie s COVID19 ovplyvnil organizáciu kurzov, budeme Vás včas informovať.

Plánovaný program

Kinestetika v opatrovateľstve

Spišská Kapitula

10. + 11.9. 2020 (1. časť)

5. + 6.11.2020 (2. časť)

 

NOVÉ! Tvorivé prístupy pri aktivizácii ľudí s demenciou

Webinár (online)

5.10.2020 13–16 hod

7.10.2020 13–16 hod

9.10.2020 13–15 hod

 

Všetky informácie ohľadom termínov 2020 a prihlášku nájdete v časti „Na stiahnutie“.

Termíny 

Kurzy sa konajú v čase od 9–17 hodiny.

Webináre sa budú konať v čase od 13–16 hod, respektíve od 13–15 hod s prestávkou.

 

Miesta podujatia sú nasledovné:

Spišská Kapitula: Dom Charitas sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula 3, 053 04 Spišské Podhradie

 

V prípade zmeny miesta konania alebo termínu kurzov Vás budeme včas informovať.

 

Všetky kurzy ponúkame v slovenskom jazyku okrem kurzu Kinestetiky, ktorý vedie lektorka v českom jazyku

Prihláška & Príspevky

 

Ponúkame kurzy pre opatrovateľky a opatrovateľov spolupracujúcich so spolkom Caritas-Rundum Zuhause betreut ako aj pre všetky opatrovateľky/ov pracujích v oblasti 24-hodinovej starostlivosti v Rakúsku a pre zamestnancov Slovenskej katolíckej charity.

Príspevok na kurz pre opatrovateľky/ov Caritas Rundum Zuhause betreut a pre zamestnancov Slovenskej katolíckej charity (SKCH) je nasledovný:

  • 16 €/za každý deň kurzu na občerstvenie, učebné materiály a organizačné zabezpečenie
  • Príspevok je potrebné uhradiť najneskôr 15 dní pred začiatkom kurzu.

 

Pre ostatné opatrovateľky a opatrovateľov je príspevok nasledovný.

  • 30€ za každý deň kurzu

Pri kurze „Kinestetika v opatrovateľskej činnosti“ na Slovensku je potrebné tiež uhradiť dodatočný poplatok 30€ pre Rakúsku kinestetickú spoločnosť.

 

Náklady na dopravu, ubytovanie a stravu si hradí každý účastník sám.

V prípade webinárov je výška poplatku 20€ za 3 online sedenia.

Online semináre ponúkame výlučne pre opatrovateľky/ov Caritas Rundum Zuhause betreut a pre zamestnancov Slovenskej katolíckej charity.

 

Prihláška

Záväznú písomnú prihlášku (nájdete v časti „Na stiahnutie“) je potrebné zaslať poštou, e-mailom prípadne faxom na kontakty uvedené nižšie. V prípade ďalších otázok sme Vám k dispozícii na uvedených číslach.

Je tiež možnosť sa zaregistrovať online

 

Kontakty

Slovenská katolícka charita

Viera Prokopcová

Kapitulská 18

814 15  Bratislava

ttc(at)charita.sk

Tel: +421 / (0) / 2 5443 1506, mobil: (+421) 0910-842-600

 

Caritas Rundum Zuhause betreut

Anca Iordache

office(at)caritas-rundumbetreut.at

Fax: +43/ (0)1 / 503 30 77 2850

Tel: +43 / (0)1 / 376 0214

 

Bankové údaje

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných  dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221                                                    

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: 210

Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.

Informácie o kurzoch

 

Všetky kurzy ponúkame v slovenskom jazyku okrem kurzu Kinestetiky, ktorý je vedený v českom jazyku

 

 

Vysporiadanie sa so záťažou v opatrovateľskej službe

Počas kurzu sa budeme usilovať, aby sa účastníci naučili starať o svoje zdravie, najmä z hľadiska zvládania psychickej záťaže, aby mali dosť síl na bežné fungovanie a subjektívne sa cítili optimálne. Účastníci majú možnosť riešiť aktuálne záťažové situácie v praxi opatrovateľa alebo v osobnom živote, ktoré ohrozujú ich duševnú alebo fyzickú pohodu, prípadne negatívne vplývajú na možnosť rozvoja syndrómu vyhorenia. Súčasťou kurzu je aj vymedzenie faktorov, ktoré udržujú duševné zdravie a pôsobia preventívne. Ak syndróm vyhorenia už vznikol, v kurze budú prezentované možnosti jeho liečenia.

Trénerka: Patricia Dobriková, Phd.et. Phd., Doc. Phdr. Mgr. – VŠ pedagógička na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavs¬kej Univerzity, psychologička, odborníčka na paliatívnu starostlivosť

 

Vysporiadanie sa so záťažou v opatrovateľskej službe – Webinár

Kurz ponúkne námety k tomu, ako sa starať o seba, ako dbať na psychohygienu, ako pracovať s emóciami a ako zvládať vyčerpanosť v podmienkach opatrovania. Zameriame sa tiež na zvládanie nadmerných očakávaní, či už prichádzajú od samotných opatrovateľov, od klientov či rodinných príslušníkov. V rámci kurzu bude možnosť v bezpečnom prostredí prediskutovať svoje jedinečné situácie a nároky, ktoré prináša práca a obohatiť sa životnými skúsenosťami a praxou jednotlivých účastníkov kurzu.

Trénerka: Štefánia Hrivňáková, Mgr – konzultantka, koučka, dlhoročná lektorka v oblasti osobného rozvoja

 

 

NOVINKA! Tvorivé prístupy pri aktivizácii ľudí s demenciou – kurz ponúkame ako klasický prezenčný seminár aj vo forme webinára

Ľudia s demenciou často potrebujú veľa podpory pri denných činnostiach (hygiena, stravovanie, obliekanie / vyzliekanie a pod.) a postupne strácajú schopnosť zvládať bežné úlohy každodenného života. Bez zmysluplných aktivít sa cítia bezcenní, môžu upadnúť do depresie alebo sa stať agresívnymi.

Nároky, ktoré kladie každý deň na ich opatrovateľky/ov vyžadujú flexibilitu, tvorivosť a empatiu. 

Tento kurz ponúkne množstvo námetov k tomu, ako si lepšie usporiadať každodenný život vo Vašej jedinečnej situácii s klientom. Tiež prinesie zmes nápadov, ako aktívne zapojiť klientov do rozličných činností bežného života.

Trénerka: Mária Čunderlíková, PaedDr. – odborná riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu a trénerka pamäte

 

Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej činnosti

Keď ľudia kvôli starobe či chorobe strácajú schopnosť racionálne myslieť a pamätať si veci, komunikácia s nimi sa stáva náročnou. Naomi Feil na základe svojich mnohoročných skúseností navrhla iný spôsob komunikácie, založený na potvrdení ich pocitov a vnútorného prežívania. Po validačných stretnutiach sa ľudia cítia prijatí a rešpektovaní, čím opätovne nadobúdajú ľudskú dôstojnosť a ich napätie a stres sa zmierňujú. Kto sa tejto metóde naučí, bude schopný vnímať svet očami svojich klientov a lepšie porozumie ich navonok čudnému správaniu.

Trénerka: Maria Wirth, Mgr., PhD. – špeciálna pedagogička, certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Noami Feil na Slovensku

 

Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (základný 4-dňový kurz)

Vedeli ste o tom, že okrem klasických piatich zmyslov má každý z nás aj zmysel pre pohyb, tzv. kinestetický zmysel? A že tento zmysel môžeme využiť aj pri práci s ľuďmi, ktorých pohybové schopnosti sú obmedzené? Na kurze sa budeme venovať rozličným zákonom pohybu a naučíme sa ich využívať aj pri práci s našimi klientmi. Keď sa naučíte lepšie zohľadniť pohybové možnosti a zdroje klientov v každodenných aktivitách, získate väčšiu istotu pri presune klientov s obmedzenou pohyblivosťou. Tieto vedomosti vám zároveň umožnia zachovať si vlastné zdravie a znížiť bolesti alebo napätie v chrbtici.

Po kurze získate osvedčenie o absolvovaní základného kurzu Kinestetika od Rakúskej Kinestetickej spoločnosti. Vďaka tomu budete môcť v budúcnosti absolvovať ďalšie nadstavbové kurzy v oblasti kinestetiky.

Ďalšie informácie nájdete na: www.kinaesthetics.at 

Trénerka: Alena Kubeš – lektorka pre zdravotnú starostlivosť, dlhoročná trénerka kinestetiky

Trénerky

 

Lektorky kurzov:

Mária Čunderlíková, PaedDr. – odborná riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu a trénerka pamäte

Alena Kubeš –lektorka pre zdravotnú starostlivošť, dlhoročná trénerka kinestetiky

Štefánia Hrivňáková, Mgr – konzultantka, koučka, dlhoročná lektorka v oblasti osobného rozvoja

 

Train to Care je spolupráca medzi spolkom Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity