Train to Care II

Program na podporu zdravia a prevenciu
pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľov

 

Slovensko 2018
Ďalšie vzdelávanie všetkým niečo prinesie


Train to Care ponúka kurzy na rozšírenie vedomostí a zlepšenie zdravia opatrovateľov a opatrovateliek, ktorí pracujú v Rakúsku ako živnostníci v 24 hodinovej starostlivosti. Vo Vašom materskom jazyku, na Slovensku, vo Vašom voľnom čase. Vyučovať Vás budú kvalifikované expertky zo Slovenska a z Rakúska.

Federálna asociácia slobodných blahobytov (nemecky BAG) vytvorila projekt „Train to Care II“ s cieľom zlepšiť zdravie a rozšíriť vedomosti samostatne zárobkovo činných opatrovateľov a opatrovateliek, ktorí pracujú v Rakúsku v 24-hodinnovom opatrovaní.

 

Train to Care má tieto témy

  • Demencia aktivizácia seniorov so zameraním na opatrovateľstvo
  • Kinestetika v opatrovateľskej činnosti
  • Fit for Care – Komunikácia v záťažových situáciách a riešenie konfliktov v opatrovateľskej starostlivosti
  • Opatrovateľská starostlivosť v poslednej fáze života

pre všetkých slovenských opatrovateľov a opatrovateľky

Program

Kurzy sú vedené v slovenskom a českom jazyku.

Demencia a aktivizácia seniorov so zameraním na opatrovateľstvo

Košice:
19. + 20.04.2018
Trénerka: Mária Cunderlíková

Bratislava:
21. + 22.06.2018
Trénerka: Mária Cunderlíková

Košice:
13. + 24.09.2018
Trénerka: Mária Cunderlíková

Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (základný kurz, 3-dňový)

Bratislava:
26. + 27.04.2018 (1. časť)
04.06.2018 (2. časť)
Trénerka: Alena Kubeš

05. + 06.06.2018 (1. časť)
03.09.2018 (2. časť)
Trénerka: Alena Kubeš

Fit for Care - Komunikácia v záťažových situáciách a riešenie konfliktov v opatrovateľskej starostlivosti

Košice:
26. + 27.03.2018
Trénerka: Patrícia Dobríková

Bratislava:
24. + 25.05.2018
Trénerka: Patrícia Dobríková

Opatrovateľská starostlivosť v poslednej fáze života

Dolný Smokovec:
02. + 03.07.2018
Trénerka: Anna Michnová

Košice:
26. + 27.09.2018
Trénerka: Anna Michnová

Čas podujatia
Kurzy sa konajú v čase od 9.00-17.00 hodiny. V prípade zmeny miesta konania, alebo termínu Vás budem včas informovať.

Miesto konania

Bratislava
Centrum Salvator
Jakubovo námestie 4-5
811 09 Bratislava, Slovensko

Košice
Slovenský Červený kríž
Komenského 19, 2. poschodie
040 01 Košice, Slovensko

Dolný Smokovec
Charitný domov
Dolný Smokovec 19
059 81 Vysoké Tatry, Slovensko

Podmienky účasti

Aktívna živnosť ako opatrovateľ/ka v Rakúsku v čase účasti na kurze

Náklady

Účastnícky poplatok vo výške € 15,-/deň sa platí spolu s prihláškou. Za kurz kinestetiky sa platí dodatočne € 30,- pre Rakúsku kinestetickú spoločnosť. Náklady za cestovné a stravné výdavky znáša účastník sám.

Prihláška

Prosíme Vás, aby ste záväznú písomnú prihlášku adresovali na Slovenskú katolícku charitu, Train to Care II., Kapitulská 18, 814 15 Bratislava alebo na ttc(at)charita.sk 
Ďalšie informácie na tel. č. +421/ 910 842 600 (pani Pribelová) alebo na 043/1 376 02 15 (pani Nedeliaková).

Poplatok pošlite prosím na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 0203
Správa pre príjmateľa: názov kurzu + Vaše meno + miesto konania

Informácie o kurze

Vzdelávacie kurzy sú v slovenskom a českom jazyku.

Kommunikácia a starostlivosť o osoby trpiace s demenciou

Metodické poznatky a praktiky v zaobchádzaní a v komunikácii s klientami trpiacimi demenciou Vám majú pomôcť, aby ste pri zvyšujúcom sa počte dementných pacientov vedeli s nimi lepšie zaobchádzať. Ďalej Vám tieto kurzy majú dopomôcť k lepšej spokojnosti klientov a rodinných príslušníkov a uľahčiť Vám prácu s klientami trpiacimi demenciou. 

Trénerka: Mária Čuderlíková, PaedDr.

 
Kinestetika v opatrovateľskej činnosti (základný kurz)

Cieľom je prispieť tréningom so zameraním napr. v oblasti pohybovej kompetencie alebo v oblasti metód pohybovania a presunu klienta k podpore Vášho zdravia, aby ste mohli zabrániť bolestiam Vášho chrbta, ktoré sú zapríčinené prácou a prepnutiami. Ďalej Vám chceme poskytnúť možnosť získania istoty v manipulácii z imobilnými alebo pohybovo obmedzenými klientmi. Po ukončení tohto kurzu dostanete osvedčenie o absolvovaní základného kurzu kinestetiky od "Kinestetics Österreich". Toto osvedčenie Vám umožní absolvovať v budúcnosti ďalšie nadstavbové kurzy v oblasti kinestetiky. Dôležité: Prineste si so sebou pohodlné oblečenie, prezúvky, hrubé ponožky, deku a písacie potreby.

Ďalšie informácie nájdete na: www.kinaesthetics.at

Trénerka: Alena Kubeš

Fit for Care – Komunikácia v záťažových situáciách a riešenie konfliktov v opatrovateľskej starostlivosti

Tento kurz Vám pomôže mať istejší a profesionálnejší prístup v konfliktných situáciach v opatrovateľskom živote s klientmi, ich príbuznými a Vašimi kolegami/kolegyňami.

Trénerka: Patrícia Dobríková, Phd.et. Phd., Doc. PhDr. Mgr.

Starostlivosť v poslednej fáze života

Tento kurz objasňuje základy poslednej fázy života a ponúka podnety na spoznanie jej symtómov. Vysvetľuje úlohu opatrovateľky v tejto fáze a zaoberá sa so smútkom ako aj eticko-právnymi otázkami.

Trénerka: Anna Michňová, PhDr.

Mária Cunderlíková, PaedDr.

riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborník na demenciu, trénerka pamäte

Alena Kubeš

kinestetická trénerka

Patrícia Dobríková, Phd.et. Phd., Doc. PhDr. Mgr.

VŠ pedagóg na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity. Má doktorát zo psychológie a sociálnej práce.

Anna Michňová, PhDr.

lektorka kurzu opatrovania SČK a SZU v Banskej Bystrici

-

Kurzy sú realizované v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Slovenským Červeným krížom.