Обща информация

Програмата Train to Care предлага възможност за повишаване на квалификацията на самонаети лични асистенти, работещи в Австрия по програмите за 24-часово обслужване.

На техния роден език. В собствената им страна. В свободното им време. Под ръководството на опитни и квалифицирани експерти в обслужването и полагането на грижи.

Успешен старт през 2014 година

Програмата Train to Care беше стартирана от Каритас през 2014 година и тръгна с голям успех в структурите на Каритас в Словакия и Румъния. От 2022 г. насам предлагаме все повече курсове на немски език. Оказа се, че много лични асистенти проявяват интерес към повишаване на квалификацията си. Ентусиазираната обратна връзка от завършилите курсисти показва колко важна е тази инициатива.

Отзивът на една лична асистентка

Кинестетика в полагането на грижи ® (основен курс):
„Курсът допринесе наистина много за подобряването на нашия професионален живот. Той улеснява работата с пациента и оказва положително въздействие върху двете страни в трудовия процес, като така защитава и тяхното здраве. Благодаря. Бих взела участие и в други курсове и практически упражнения.“

Теми на курсовете през 2023 година

През 2023 година по програмата Train to Care се предлагат курсове по следните теми:

  • Активиране на хора с деменция
  • Поддържаща документация
  • Професионализъм в общуването с членове на семейството
  • Палиативни грижи и справяне със скръбта
  • Кинестетика - практически уроци

Курсовете увеличават професионалните компетенции и допринасят активно за защита на здравето и повишаване на здравната компетентност на личните асистенти. Това оказва положително въздействие върху качеството на обслужването и удовлетвореността на клиентите.