Обща информация

Train to Care Seminar

Програмата Train to Care предлага възможност за повишаване на квалификацията на самонаети лични асистенти, работещи в Австрия по програмите за 24-часово обслужване.

На техния роден език. В собствената им страна. В свободното им време. Под ръководството на опитни и квалифицирани експерти в обслужването и полагането на грижи.

Успешен старт през 2014 година

Програмата Train to Care беше стартирана от Каритас през 2014 година и тръгна с голям успех в структурите на Каритас в Словакия и Румъния. Оказа се, че много лични асистенти проявяват интерес към повишаване на квалификацията си. Ентусиазираната обратна връзка от завършилите курсисти показва колко важна е тази инициатива.

Отзивът на една лична асистентка

Кинестетика в полагането на грижи ® (основен курс):
„Курсът допринесе наистина много за подобряването на нашия професионален живот. Той улеснява работата с пациента и оказва положително въздействие върху двете страни в трудовия процес, като така защитава и тяхното здраве. Благодаря. Бих взела участие и в други курсове и практически упражнения.“

Теми на курсовете през 2022 година

През 2022 година по програмата Train to Care се предлагат курсове по следните теми:

  • Немска компетентност в документацията за грижа и комуникация в обгрижването
  • Поведение и мерки в случай на извънредна ситуация
  • Активиране на хора с деменция

Курсовете увеличават професионалните компетенции и допринасят активно за защита на здравето и повишаване на здравната компетентност на личните асистенти. Това оказва положително въздействие върху качеството на обслужването и удовлетвореността на клиентите.